Inleiding Onthaalinstrument

hart onthaal.pngDe eerste ervaringen van ouders met de school zijn bepalend voor het verdere verloop van de daaropvolgende contactmomenten en de samenwerking tussen ouders en school. Het uitstippelen van een ‘warm’ onthaalbeleid op maat van iedere partner is dan ook van cruciaal belang.  Onthalen gebeurt immers niet enkel de eerste schooldagen, maar bij ieder contactmoment tussen een ouder en de school. 

Scholen zijn continu op zoek naar verschillende manieren om ouders meer te betrekken bij het hele schoolgebeuren. Een goed uitgewerkt onthaalbeleid is hierin een eerste belangrijke stap. Ouders zullen immers sneller meehelpen of meedenken op school, wanneer ze zich daar ook welkom voelen. Niet alleen de formele contactmomenten, zoals bijvoorbeeld het inschrijvingsmoment, oudercontacten, enzovoort moeten daarom bij het onthaal(beleid) in rekening worden gebracht. Ook de informele contactmomenten vervullen een belangrijke rol bij het stimuleren en optimaliseren van ouderbetrokkenheid.

Ouders weten niet altijd wat zich allemaal afspeelt op school of waar ze heen kunnen voor extra informatie. De formele contactmomenten worden vaak als te beknopt ervaren en de verhalen die de leerlingen thuis vertellen zijn niet altijd genuanceerd. Ook schoolteams zijn niet altijd op de hoogte van de thuissituatie van hun leerlingen. Nochtans komt een goed contact tussen de ouders en het schoolteam allebei ten goede. Leerkrachten zien de leerlingen in een ruimer kader, terwijl ouders de werking van de school beter begrijpen. Die positieve ervaringen zijn dan weer gunstig voor de leerling.  

Een school is vaak te weinig op de hoogte van de verwachtingen die ouders koesteren omtrent onthaal. Daartegenover staat dat ouders vaak niet weten hoe ze deze verwachtingen kunnen communiceren. Binnen zonder bellen heeft tot doel de ouders en het schoolteam in dialoog te laten gaan over het onthaalbeleid op school.

Een onthaalbeleid uitschrijven en vertalen naar de lokale schoolcontext is echter geen evidentie. Elke ouder (en ouderwerking ) heeft andere noden en verwachtingen. Dit geldt ook voor de leden van een schoolteam. Het  zoeken naar een gulden middenweg waar elke ouder en elk lid van een schoolteam zich in kan vinden is de boodschap. Werken aan onthaal vereist van alle betrokkenen een gezamenlijke, open, gelijkwaardige, constructieve en respectvolle ingesteldheid. De basis hiervoor is vertrouwen in elkaar als partners.

Binnen zonder bellen beoogt 'een warmer onthaal', waar iedereen de vruchten van plukt!