Verloop vorming

Na een korte kennismaking worden de deelnemers van deze vorming ingeleid in wat onthaal kan betekenen. Aan de hand van  enkele stellingen leren de deelnemers dat onthaal bij nagenoeg elk contactmoment aan bod komt. Daarnaast wordt ook het onderscheid gemaakt tussen formele en informele contactmomenten.
 

Formele contactmomenten Informele contactmomenten
Oudercontact
Inschrijvingen
Info-avond
Introductiedag
Ontvangst kandidaat-leerlingen op opendeurdag
Contactformulier op de website
Rondleiding op de school
Aanwezigheid ouder op klassenraad
Brengen en ophalen kinderen aan schoolpoort
Binnenbrengen van vergeten brooddoos
Bediening door leerkrachten op schoolfeest
Ontmoeting met leerkracht tijdens wachten
voor oudercontact
Gezellige babbel op schoolfeest
Telefoontje naar de school
Een leerkracht komt rond met koffie in de wachtzaal van het oudercontact …
 
Sommige evenementen zoals een oudercontact of infoavond zijn dan wel formeel georganiseerd, maar geven toch aanleiding tot informele contacten tussen het schoolteam en de ouders. Ook op dit moment is het belangrijk dat het contact vriendelijk, open en vlot verloopt.
 
Vervolgens is het de bedoeling dat ouders en schoolteam in kleinere groep het onthaal op hun eigen school onder de loep nemen aan de hand van casussen. Hiermee worden de deelnemers bewust gemaakt van de verschillende aspecten van onthaal. Wie wil werken aan onthaal op school moet rekening houden met de aanpak, de houding van de betrokken personen, de communicatie tussen de betrokkenen en hoe participatie een onthaalbeleid kan beïnvloeden.
 
Tot slot wordt wat voortkomt uit de casussen toegepast op de eigen school: wat zijn onze sterktes en waaraan kunnen we werken? Het resultaat hiervan wordt in een wederzijds engagement gegoten dat verschilt naargelang de schoolcontext: wie van wat uitdaging houdt kan enkele afspraken verwerken in een creatieve opdracht, voor de teams die minder tijd hebben is er een voorgemaakt contract. In beide gevallen laten ouders en school aan elkaar weten waar ze op willen inzetten voor een beter onthaal op de school.